Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovnaním osobných údajov obsiahnutých v tomto formulári správcom Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., zapísanými v Obchodnom registri Okresného súdu BA1 vložka č.: 8410/B, odd. Sro, so sídlom Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, IČO: 31389139, IČ DPH: SK2020339761, bankové spojenie: č. účtu: IBAN: SK 38 8130 0000 0020 1207 0005 (prípadne jeho zamestnancami). 

 

 

Tento súhlas udeľujem pre všetky údaje obsiahnuté v tomto formulári, a to po celú dobu 1 (jedného) roka odo dňa udelenia súhlasu. Zároveň som si vedomý/á svojich práv podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na použitie osobných údajov. So všetkými vyplnenými časťami tohto formulára som bol/a oboznámený/á, všetky údaje sú presné a sú poskytované dobrovoľne. 

 

Účel spracovania osobných údajov

 

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, sú všetky údaje uvedené v tomto formulári zhromaždené a spracované výhadne pre účely komunikačného oddelenia za účelom registrácie a správy prihlásených účastníkov Konferencie.

 

Prehlásenie správcu

 

Správca prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať ich výlučne v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené. Zamestnanci správcu alebo iné fyzické osoby, ktoré spracovávajú osobné údaje na základe zmluvy so správcom, a ďalšie osoby sú povinné zachovávať mlčalnlivosť o osobných údajoch, a to i po skončení pracovného pomeru alebo práce. 

Zadajte prosím pridelené heslo.

Pokiaľ doposiaľ nemáte pridelené heslo, pošlite prosím žiadosť na e-mailovú adresu sgforum@saint-gobain.com. 

 

Ľutujeme, zadané heslo nie je správne.

Zadajte heslo: